BO MẠCH ĐIỀU KHIỂN KẾT NỐI MỞ RỘNG ENTRYPASS EP.HIO.PCB

Hybrid I/O Board Control Panel ((8 In, 8 Out, PCB only):
Hỗ trợ tối đa 8 đầu vào & 8 đầu ra.
Hỗ trợ giao tiếp chế độ kép (Modbus serial & Modbus TCP / IP).
Hỗ trợ cả thiết bị kích hoạt mở và đóng.
Hỗ trợ cấu hình một-nhiều / nhiều-một / nhiều-nhiều.
Hỗ trợ cả chức năng giám sát chuyển đổi và chế độ báo động.
Hỗ trợ các ứng dụng khác nhau (Báo động / Nâng).
Language